រូបភាពឈ្មោះភេទថ្ងៃខែឆ្នាំកំណើតទូរស័ព្ទ គណបក្សប្រជាជន
សម្តេចវិបុលសេនាភក្ដី​​ សាយ ឈុំ ប្រុស ០៥-កុម្ភៈ-១៩៤៥ ០១២ ៨១៥ ៥២៥ គណបក្សប្រជាជនកម្ពុជា
ឯកឧត្ដម នៃ ប៉េណា ប្រុស ០៨-ឧសភា-១៩៤៨ ០១២ ៨១១ ០០៤ គណបក្សប្រជាជនកម្ពុជា
ឯកឧត្តម ទេព ងន ប្រុស ០១-មករា-១៩៤៧ ០១២​​ ៧៣៧ ៣២៧ គណបក្សប្រជាជនកម្ពុជា
ឯកឧត្តម កុក អានប្រុស ០៧-កក្កដា-១៩៥៤ ០១២ ៩៥៧ ៧៧៧គណបក្សប្រជាជនកម្ពុជា
លោកជំទាវ កែវ ម៉ាលី ស្រី ០១-កុម្ភៈ​-១៩៥៥ ០១២ ៨១៤ ៣៣៣ គណបក្សប្រជាជនកម្ពុជា
ឯកឧត្តម ខៀវ  មុត ប្រុស ៣០-សីហា-១៩៥១ ០១២ ៩០២ ៩៦៣ រដ្ឋសភា
ឯកឧត្តម គង់ សារាជ ប្រុស ២២-សីហា-១៩៤៧ ០១៦ ៨៨១ ៤៥៣ / ០១២ ៥៥៥ ៦៥៩ គណបក្សប្រជាជនកម្ពុជា
ឯកឧត្តម ចេប គីមអ៊ាង ប្រុស ០៧-មីនា-១៩៦៣ ០១២ ២២៥ ៧៥៨​ / ០១៦ ៨២៦ ៦៨៨ គណបក្សសមរង្សី
ឯកឧត្តម ចាន់ ណារ៉េត ប្រុស ១៥-មករា-១៩៤៧ ០១២ ៨៨៨ ៦២៦ គណបក្សប្រជាជនកម្ពុជា
ឯកឧត្តម ឆាត់ លឿម ប្រុស ១០-សីហា-១៩៣៦ ០១២ ៧៦៩ ៨៦១ គណបក្សប្រជាជនកម្ពុជា
ឯកឧត្តម ជា សុន ប្រុស ០២-កុម្ភៈ-១៩៣៩ ០១២ ៩៩២ ១១១ / ០១៦ ៩៩២ ៨៨៨ គណបក្សប្រជាជនកម្ពុជា
ឯកឧត្តម ជុំ វង ប្រុស ១០-ឧសភា-១៩៥២ ០១២ ៩៥៧ ៩៧០ គណបក្សប្រជាជនកម្ពុជា
ឯកឧត្តម ជា ជេដ្ឋ ប្រុស ១៣-មករា-១៩៤៨ ០១២ ៩៤៦ ៨៤៦ គណបក្សប្រជាជនកម្ពុជា
លោកជំទាវ ជិន សុងីម ស្រី ០១-មិថុនា-១៩៥១ ០១២​ ៣១៥ ៤៧៨ / ០៩៧ ៧៣១ ៥៤៧៨ គណបក្សប្រជាជនកម្ពុជា
ឯកឧត្តម ឈួន ឡេង ប្រុស ០៥/០២/១៩៥៣ ០១១ ៩៤១ ០២៨ គណបក្សប្រជាជនកម្ពុជា
ឯកឧត្តម ឈួន សឿន ប្រុស ០៥-ឧសភា-១៩៤៥ ០៧៧ ៨៥១ ៣៦៥ គណបក្សប្រជាជនកម្ពុជា
ឯកឧត្តម ឈិត គឹមយាត ប្រុស ០៨-មិថុនា-១៩៤៧ ០១១ ៨២២ ៨៧៧ គណបក្សប្រជាជនកម្ពុជា
លោកជំទាវ ឈូក ឈឹម ស្រី ១០-តុលា-១៩៥៤ ០១៦ ៨១២ ១៩៣ គណបក្សប្រជាជនកម្ពុជា
ឯកឧត្តម ថុង ចន់ ប្រុស ០៦-សីហា-១៩៤១ ០១២ ៤១៤ ៨៨៨ គណបក្សប្រជាជនកម្ពុជា
លោកជំទាវ ថាក់ ឡានី ស្រី ២០-កក្កដា-១៩៥៥ ០១២ ៩៧១ ៨៦១ គណបក្សសមរង្សី
ឯកឧត្តម ទ្បាវ ម៉េងឃីន ប្រុស ០១-មករា-១៩៤៤ ០១២ ៧៥៩ ៩៩៩ គណបក្សប្រជាជនកម្ពុជា
ឯកឧត្តម ទឹម ផន ប្រុស ៣០-កញ្ញា-១៩៥១ ០១៥ ៣០០ ២០៣​ / ០១៧ ៥៩៦ ៦៦៥ គណបក្សប្រជាជនកម្ពុជា
លោកជំទាវ ទី បូរ៉ាស៊ី ស្រី ០១-សីហា-១៩៣៩ ០៩៧ ៦៥៥ ៧៧៧៧ គណបក្សប្រជាជនកម្ពុជា
ឯកឧត្តម ទាវ វណ្ណុល ប្រុស ១០-សីហា-១៩៥៥ ០៩២ ៣៧១ ៣៨៥ គណបក្សសមរង្សី
ឯកឧត្តម នួន សាមិន ប្រុស ១៨-តុលា-១៩៥១ ០១២ ៨២៨ ១៧៩ គណបក្សប្រជាជនកម្ពុជា
ឯកឧត្តម ប្រាក់ ចំរើន ប្រុស ២៤-ធ្នូ-១៩៥៤ ០១១ ៨៣១ ១៨០ រដ្ឋសភា
ឯកឧត្តម ប៊ូ ថង ប្រុស ១៥-សីហា-១៩៣៨ ០៩៧ ៩៩៧៨ ៩៧៨ គណបក្សប្រជាជនកម្ពុជា
លោកជំទាវ​ ពុំ ស៊ីចាន់ ស្រី ០១-វិច្ឆិកា-១៩៤៧ ០១២ ៨១០ ៧២៨ គណបក្សប្រជាជនកម្ពុជា
ឯកឧត្តម ពុធ ខូវ ប្រុស ១០-ឧសភា-១៩៤៩ ០៩៧ ៩៦៤១ ៨៨៨ / ០១២ ៤១៧ ៩២៤ គណបក្សប្រជាជនកម្ពុជា
ឯកឧត្តម ម៉ាន់ ឈឿន ប្រុស ០៧-មិថុនា-១៩៥០ ០១២ ៨២០ ៣១១ គណបក្សប្រជាជនកម្ពុជា
ឯកឧត្តម ម៉ែន ស៊ីផាន់ ប្រុស ០៥-មករា-១៩៥៤ ០១២ ៩១៨ ៨៣៦ គណបក្សប្រជាជនកម្ពុជា
ឯកឧត្តម ម៉ុង ប្ញទ្ធី ប្រុស ១១-កក្កដា-១៩៥៤ ០១២ ៣០០ ០៩៩ គណបក្សប្រជាជនកម្ពុជា
លោកជំទាវ​ មាន សំអាន ស្រី ១៦-មិថុនា-១៩៥៦ ០១២ ៨៥២ ២១១ គណបក្សប្រជាជនកម្ពុជា
ឯកឧត្តម ម៉ម ប៊ុននាង ប្រុស ០៧-វិច្ឆិកា-១៩៥៦ ០១១ ៩២៤ ៧២៧ / ០១២ ៣៧៩ ១៧៦ គណបក្សប្រជាជនកម្ពុជា
ឯកឧត្តម​ យ៉ង់ សែម ប្រុស ០១-ធ្នូ-១៩៤៣ ០១២ ៧០៧ ៤០៧ គណបក្សប្រជាជនកម្ពុជា
ឯកឧត្តម យឹម សេត ប្រុស ០៥-មករា-១៩៥១ ០៩៧ ៦៦៩៧ ១២៦ គណបក្សប្រជាជនកម្ពុជា
ឯកឧត្តម យឹម ឃុនឃឿន ប្រុស ១៥-១១-១៩៥៦ ០១២ ២៦៣ ៦៨១ / ០១៦ ៣០០ ២០៦ គណបក្សសមរង្សី
ឯកឧត្តម យូ ស៊ាងហេង ប្រុស ១០-ធ្នូ-១៩៧០ ០១១ ៣៣៨ ៨១១ គណបក្សសមរង្សី
ឯកឧត្តម លី យ៉ុងផាត់ ប្រុស ០៧-មករា-១៩៥៨ ០១២ ៧២៧ ៧៨៨ គណបក្សប្រជាជនកម្ពុជា
លោកជំទាវ លី នារី ស្រី ០១-មករា-១៩៤៣ ០១២ ៨៤៤ ៣៧៨ គណបក្សសមរង្សី
ឯកឧត្តម វ៉ាន់ ម៉ាត់ ប្រុស ០១-មករា-១៩៤៨ គណបក្សប្រជាជនកម្ពុជា
ឯកឧត្តម វ៉ាន់ វុធ ប្រុស ០១-កញ្ញា-១៩៥៤ ០១១ ២៩៤ ២៦៧ / ០១២ ៩៣៩ ២៨៣ គណបក្សប្រជាជនកម្ពុជា
ឯកឧត្តម ស៊ើយ កែវ ប្រុស ០៣-មិថុនា-១៩៣៧ ០១២ ៥០០ ៨៩១​ / ០៩៧ ៩៧៨១ ៨៨៨ គណបក្សប្រជាជនកម្ពុជា
ឯកឧត្តម សួន លន់ ប្រុស ១៧-មេសា-១៩៤៣ ០១២ ៥៩៨ ៩៨៤ / ០១៦ ៩៥៣ ៥៩៩ គណបក្សប្រជាជនកម្ពុជា
ឯកឧត្តម ស៊ឹម កា ប្រុស ១៩-មេសា-១៩៤៨ ០១២ ៨៥០ ២៩៩ គណបក្សប្រជាជនកម្ពុជា
ឯកឧត្តម សោ ចាន់ដេត ប្រុស ០៥-មិថុនា-១៩៧០ ០១២ ៥៩៩ ៧៦៦ គណបក្សសមរង្សី
ឯកឧត្តម សេង ម៉ារឌី ប្រុស ២៤-មករា-១៩៦៧ ០១៧ ៨១១ ៨៨៦ គណបក្សសមរង្សី
ឯកឧត្ដម សួន វ៉ាន់ឡេង ប្រុស ០៩-មីនា-១៩៦៥ ០១២ ៩៣៧ ៨៥២ គណបក្សសមរង្សី
ឯកឧត្តម ហុង ទូហាយ ប្រុស ២៧-តុលា-១៩៣៩ ០១២ ៨៤៤ ៦៦០ គណបក្សប្រជាជនកម្ពុជា
ឯកឧត្តម ហេង បូរ៉ា ប្រុស ០៥-កុម្ភៈ-១៩៧០ ០១២ ៧៧៥ ២៥២ គណបក្សប្រជាជនកម្ពុជា
ឯកឧត្តម​ ហុង សុខហួរ ប្រុស ១៤-មីនា-១៩៥៦ ០៩២ ៤៣៤ ០១០ គណបក្សសមរង្សី
លោកជំទាវ ឡាក់ អូន ស្រី ២១-ធ្នូ-១៩៤៥ ០១២ ៩៦៩ ២៧០ គណបក្សប្រជាជនកម្ពុជា
ឯកឧត្តម ឡាយ អ៊ីពិសិទ្ធ ប្រុស ០៥-មករា-១៩៤៨ ០១៦ ៨៧៨ ៧៣៣​ / ០១២ ៨៥៥ ៣៣៦ គណបក្សប្រជាជនកម្ពុជា
លោកជំទាវ ឡាយ បូនី ស្រី ២០-មីនា-១៩៥០ ០៩២ ៧៥៩ ៥៦៥ គណបក្សសមរង្សី
ឯកឧត្តម អ៊ុំ ម៉ាន្នូរីន ប្រុស ០៤-មីនា-១៩២៤ ០២៣ ២១១ ៤៧១ ព្រះមហាក្សត្រ
ឯកឧត្តម អៀវ បណ្ណាការ ប្រុស ២១-កុម្ភៈ-១៩៣១ ០១៦ ៩១០ ០០០ ព្រះមហាក្សត្រ
ឯកឧត្តម អ៊ុក ប៊ុនឈឿន ប្រុស ០៥-មីនា-១៩៤៣ ០៧៧ ៨៨៨ ៩៩០ គណបក្សប្រជាជនកម្ពុជា
ឯកឧត្តម អ៊ុក គង់ ប្រុស ២០-ឧសភា-១៩៤៩ ០១៦ ៩៨០ ៨៩៨​ / ០១២ ២០០ ៦៥៣ គណបក្សប្រជាជនកម្ពុជា
ឯកឧត្តម អ៊ុង ទី ប្រុស ២០-ឧសភា-១៩៤៩ ០១៦ ៨៩០ ៨៩៨​ / ០១២ ២០០ ៦៥៣ គណបក្សប្រជាជនកម្ពុជា
ឯកឧត្តម អាំ សំអាត ប្រុស ០៣-សីហា-១៩៥០ ០១៦ ៦៣០ ០២៧ គណបក្សប្រជាជនកម្ពុជា
ឯកឧត្តម អន ស៊ុំ ប្រុស ២៥-វិច្ឆិកា-១៩៥០ ០១២ ៨៣៩ ០៩០ គណបក្សប្រជាជនកម្ពុជា
ឈ្មោះ ភេទ ថៃ្ងខែឆ្នាំកំណើត អាយុ មកពី
ឯកឧត្តម ស៊ើយ កែវ ប្រុស ០៣/០៦/១៩៣៧ ៨១ ឆ្នាំ គណបក្សប្រជាជនកម្ពុជា
ឯកឧត្តម ម៉ុម ជឹមហ៊ុយ ប្រុស ១៨/០៤/១៩៣៩ ៧៩ ឆ្នាំ គណបក្សប្រជាជនកម្ពុជា
លោកជំទាវ ទី បូរ៉ាស៊ី ស្រី ០១/០៨/១៩៣៩ ៧៩ ឆ្នាំ គណបក្សប្រជាជនកម្ពុជា
ឯកឧត្តម ថុង ចន់ ប្រុស ០៦/០៨/១៩៤១ ៧៧ ឆ្នាំ គណបក្សប្រជាជនកម្ពុជា
ឯកឧត្តម អ៊ុក ប៊ុនឈឿន ប្រុស ០៥/០៣/១៩៤៣ ៧៥ ឆ្នាំ គណបក្សប្រជាជនកម្ពុជា
ឯកឧត្តម សួន លន់ ប្រុស ១៧/០៤/១៩៤៣ ៧៥ ឆ្នាំ គណបក្សប្រជាជនកម្ពុជា
ឯកឧត្តម យ៉ង់ សែម ប្រុស ០១/១២/១៩៤៣ ៧៥ ឆ្នាំ គណបក្សប្រជាជនកម្ពុជា
ឯកឧត្តម ឡាវ ម៉េងឃីន ប្រុស ០១/០១/១៩៤៤ ៧៤ ឆ្នាំ គណបក្សប្រជាជនកម្ពុជា
ឯកឧត្តម សុខ យាត ប្រុស ០១/០១/១៩៤៥ ៧៣ ឆ្នាំ គណបក្សប្រជាជនកម្ពុជា
១០ សម្តេចវិបុលសេនាភក្តី សាយ ឈុំ ប្រុស ០៥/០២/១៩៤៥ ៧៣ ឆ្នាំ គណបក្សប្រជាជនកម្ពុជា
១១ ឯកឧត្តម សុខ ឥសាន ប្រុស ២៧/០៨/១៩៤៦ ៧២ឆ្នាំ គណបក្សប្រជាជនកម្ពុជា
១២ ឯកឧត្តម ទេព ងន ប្រុស ០១/០១/១៩៤៧ ៧១ឆ្នាំ គណបក្សប្រជាជនកម្ពុជា
១៣ ឯកឧត្តម ចាន់ ណារ៉េត ប្រុស ១៥/០១/១៩៤៧ ៧១ឆ្នាំ គណបក្សប្រជាជនកម្ពុជា
១៤ ឯកឧត្តម ណាំ ទុំ ប្រុស ១៧/០៤/១៩៤៧ ៧១ ឆ្នាំ គណបក្សប្រជាជនកម្ពុជា
១៥ ឯកឧត្តម ឈិត គឹមយាត ប្រុស ០៨/០៦/១៩៤៧ ៧១ ឆ្នាំ គណបក្សប្រជាជនកម្ពុជា
១៦ ឯកឧត្តម គង់ សារាជ ប្រុស ២២/០៨/១៩៤៧ ៧១ ឆ្នាំ គណបក្សប្រជាជនកម្ពុជា
១៧ ឯកឧត្តម ឡាយ អ៊ីពិសិទ្ធិ ប្រុស ០៥/០១/១៩៤៨ ៧០ ឆ្នាំ គណបក្សប្រជាជនកម្ពុជា
១៨ ឯកឧត្តម ជា ជេដ្ឋ ប្រុស ១៣/០១/១៩៤៨ ៧០ ឆ្នាំ គណបក្សប្រជាជនកម្ពុជា
១៩ ឯកឧត្តម ស៊ីម កា ប្រុស ១៩/០៤/១៩៤៨ ៧០ ឆ្នាំ គណបក្សប្រជាជនកម្ពុជា
២០ ឯកឧត្តម នៃ ប៉េណា ប្រុស ០៨/០៥/១៩៤៨ ៧០ ឆ្នាំ គណបក្សប្រជាជនកម្ពុជា
២១ ឯកឧត្តម គិន ណែត ប្រុស ១០/០៥/១៩៤៩ ៦៩ ឆ្នាំ គណបក្សប្រជាជនកម្ពុជា
២២ ឯកឧត្តម អ៊ុក គង់ ប្រុស ២០/០៥/១៩៤៩ ៦៩ ឆ្នាំ គណបក្សប្រជាជនកម្ពុជា
២៣ លោកជំទាវ ស៊ឹង ស៊ីយុត ស្រី ០៣/១១/១៩៤៩ ៦៩ ឆ្នាំ គណបក្សប្រជាជនកម្ពុជា
២៤ ឯកឧត្តម ប៉ុល លឹម ប្រុស ០៥/១២/១៩៤៩ ៦៩ ឆ្នាំ គណបក្សប្រជាជនកម្ពុជា
២៥ ឯកឧត្តម ម៉ាន់ ឈឿន ប្រុស ០៧/០៦/១៩៥០ ៦៨ឆ្នាំ គណបក្សប្រជាជនកម្ពុជា
២៦ លោកជំទាវ អ៊ុំ សូម៉ានីន ស្រី ៦៨ ឆ្នាំ ចាត់តាំងដោយព្រះមហាក្សត្រ
២៧ ឯកឧត្តម អន ស៊ុំ ប្រុស ២៥/១១/១៩៥០ ៦៨ ឆ្នាំ គណបក្សប្រជាជនកម្ពុជា
២៨ ឯកឧត្តម ហែម ខន ប្រុស ០៤/០២/១៩៥១ ៦៧ ឆ្នាំ គណបក្សប្រជាជនកម្ពុជា
២៩ ឯកឧត្តម ច្រឹង គឹមស្រ៊ាន ប្រុស ២៥/០៤/១៩៥១ ៦៧ ឆ្នាំ គណបក្សប្រជាជនកម្ពុជា
៣០ ឯកឧត្តម ខៀវ មុត ប្រុស ៣០/០៨/១៩៥១ ៦៧ ឆ្នាំ គណបក្សប្រជាជនកម្ពុជា
៣១ ឯកឧត្តម មួង ប៉យ ប្រុស ០១/០៩/១៩៥១ ៦៧ ឆ្នាំ គណបក្សប្រជាជនកម្ពុជា
៣២ ឯកឧត្តម ទឹម ផន ប្រុស ៣០/០៩/១៩៥១ ៦៧ ឆ្នាំ គណបក្សប្រជាជនកម្ពុជា
៣៣ ឯកឧត្តម ជុំ វង ប្រុស ១០/០៥/១៩៥២ ៦៦ ឆ្នាំ គណបក្សប្រជាជនកម្ពុជា
៣៤ ឯកឧត្តម ឡាន់ ឆន ប្រុស ១៥/០៥/១៩៥២ ៦៦ ឆ្នាំ គណបក្សប្រជាជនកម្ពុជា
៣៥ ឯកឧត្តម ឈួន ឡេង ប្រុស ០៥/០២/១៩៥៣ ៦៥ ឆ្នាំ គណបក្សប្រជាជនកម្ពុជា
៣៦ លោកជំទាវ មុំ សណ្តាប់ ស្រី ២៤/១១/១៩៥៣ ៦៥ ឆ្នាំ គណបក្សប្រជាជនកម្ពុជា
៣៧ ឯកឧត្តម ម៉ែន ស៊ីផាន់ ប្រុស ០៥/០១/១៩៥៤ ៦៤ ឆ្នាំ គណបក្សប្រជាជនកម្ពុជា
៣៨ លោកជំទាវ ឱ សុខុម ស្រី ១៩/០៤/១៩៥៤ ៦៤ ឆ្នាំ គណបក្សប្រជាជនកម្ពុជា
៣៩ ឯកឧត្តម កុក អាន ប្រុស ០៧/០៧/១៩៥៤ ៦៤ ឆ្នាំ គណបក្សប្រជាជនកម្ពុជា
៤០ ឯកឧត្តម ម៉ុង ឫទ្ធី ប្រុស ១១/០៧/១៩៥៤ ៦៤ ឆ្នាំ គណបក្សប្រជាជនកម្ពុជា
៤១ ឯកឧត្តម ប្រាក់ ចំរើន ប្រុស ២៤/១២/១៩៥៤ ៦៤ ឆ្នាំ គណបក្សប្រជាជនកម្ពុជា
៤២ ឯកឧត្តម ញ៉ែម សាម៉ន ប្រុស ១១/០១/១៩៥៥ ៦៣ ឆ្នាំ គណបក្សប្រជាជនកម្ពុជា
៤៣ លោកជំទាវ ឯម ផលាមុនី ស្រី ១៥/០១/១៩៥៥ ៦៣ ឆ្នាំ គណបក្សប្រជាជនកម្ពុជា
៤៤ ឯកឧត្តម គឹម ធា ប្រុស ០៥/០៣/១៩៥៥ ៦៣ ឆ្នាំ គណបក្សប្រជាជនកម្ពុជា
៤៥ ឯកឧត្តម សាយ បូរិន ប្រុស ២៥/០៧/១៩៥៥ ៦៣ ឆ្នាំ គណបក្សប្រជាជនកម្ពុជា
៤៦ ឯកឧត្តម ស្រី បេន ប្រុស ០៣/០៨/១៩៥៥ ៦៣ ឆ្នាំ គណបក្សប្រជាជនកម្ពុជា
៤៧ សម្តេចរាជបុត្រីព្រះអនុជ នរោត្តម អរុណរស្មី ស្រី ៦៣ ឆ្នាំ ចាត់តាំងដោយព្រះមហាក្សត្រ
៤៨ លោកជំទាវ មាន សំអាន ស្រី ១៦/០៦/១៩៥៦ ៦២ ឆ្នាំ គណបក្សប្រជាជនកម្ពុជា
៤៩ ឯកឧត្តម អាយ ខន ប្រុស ០៨/០៨/១៩៥៦ ៦២ ឆ្នាំ គណបក្សប្រជាជនកម្ពុជា
៥០ ឯកឧត្តម ម៉ម ប៊ុននាង ប្រុស ០៧/១១/១៩៥៦ ៦២ ឆ្នាំ គណបក្សប្រជាជនកម្ពុជា
៥១ ឯកឧត្តម សត ណាឌី ប្រុស ០៤/១២/១៩៥៦ ៦២ ឆ្នាំ គណបក្សប្រជាជនកម្ពុជា
៥២ លោកជំទាវ ស៊ី វណ្ណថា ស្រី ០៩/០៤/១៩៥៧ ៦១ ឆ្នាំ គណបក្សប្រជាជនកម្ពុជា
៥៣ ឯកឧត្តម ជឹម លាវ ប្រុស ១៤/០៤/១៩៥៧ ៦១ ឆ្នាំ គណបក្សប្រជាជនកម្ពុជា
៥៤ ឯកឧត្តម លី យ៉ុងផាត់ ប្រុស ០៧/០១/១៩៥៨ ៦០ ឆ្នាំ គណបក្សប្រជាជនកម្ពុជា
៥៥ ឯកឧត្តម ទេព យុទ្ធី ប្រុស ០៧/១២/១៩៥៨ ៦០ ឆ្នាំ គណបក្សប្រជាជនកម្ពុជា
៥៦ ឯកឧត្តម ឈើយ ចាន់ណា ប្រុស ០៤/០៥/១៩៥៩ ៥៩ ឆ្នាំ គណបក្សប្រជាជនកម្ពុជា
៥៧ ឯកឧត្តម លី សារី ប្រុស ១៨/០៥/១៩៦៣ ៥៥ ឆ្នាំ គណបក្សប្រជាជនកម្ពុជា
៥៨ ឯកឧត្តម សួន មាន ប្រុស   ជ្រើសតាំងដោយរដ្ឋសភា
៥៩ ឯកឧត្តម ឆាយ វណ្ណា ប្រុស ៥១ ឆ្នាំ គណបក្សប្រជាជនកម្ពុជា
៦០ លោកជំទាវ ឃួន ឃុនឌី ស្រី ០៥/០៨/១៩៦៨ ៥០ឆ្នាំ គណបក្សប្រជាជនកម្ពុជា
៦១ ឯកឧត្តម ហេង បូរ៉ា ប្រុស ០៥/០២/១៩៦៨ ៤៨ ឆ្នាំ គណបក្សប្រជាជនកម្ពុជា
៦២ លោកជំទាវ ជា ច័ន្ទទេវី ស្រី   ជ្រើសតាំងដោយរដ្ឋសភា
 
Go to top